Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. Dit document bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn bij de verkoop van producten of het verlenen van diensten door Limebooth BV (Schuttershof 14, 9180 Moerbeke-Waas, met als ondernemingsnummer 0830.550.028) onder de handelsnaam Puls aan u, de klant. Puls en de klant worden hierna gezamenlijk de partijen genoemd, of elk afzonderlijk partij.
 2. De diensten kunnen betrekking hebben op websitedesign en website – en/of software ontwikkeling, verkrijging van domeinnamen, hosting, support/onderhoud, big data en data analyse, en eventuele andere diensten waarover de partijen een akkoord hebben gesloten.
 3. In deze algemene voorwaarden zullen de volgende termen de toegekende betekenis hebben:

  “Gebrek(en)” : een afwijking van een prestatie of een Deliverable ten aanzien van de overeengekomen specificaties;

  “Deliverable(s)” : een product of het resultaat van een prestatie door Puls, dat aan de klant geleverd wordt en door de klant impliciet of expliciet aanvaard wordt.

 4. Onze algemene voorwaarden maken automatisch en integraal deel uit van al onze verkoops- en dienstenovereenkomsten. Afwijkende en/of aanvullende bepalingen gelden alleen indien wij ze schriftelijk bevestigd hebben en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor ze uitdrukkelijk werden opgesteld. Zulke afwijkende of aanvullende bepalingen kunnen opgenomen zijn in bijzondere overeenkomsten of in bijzondere voorwaarden die vermeld worden in bestelformulieren, contracten, offertes en/of orderbevestigingen. Ingeval van zulke uitdrukkelijke overeenkomst, zal die voorrang hebben boven deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van de klant gelden slechts wanneer wij daarmede uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. Intellectuele eigendom en geheimhouding

 1. De inhoud van geleverde prestaties en Deliverables, en de onderdelen daarvan zoals concepten, structuren, workflows, elementen van vormgeving, look and feel, opgenomen media en teksten die niet afkomstig zijn van de klant, tekeningen, schetsen, software in de vorm van object code en broncode, behoren toe aan Puls of de betreffende leverancier/licentiegever van Puls, en alle intellectuele rechten daaraan verbonden, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten en rechten op know-how, tekeningen en modellen, komen exclusief toe aan Puls of de leveranciers/licentiegevers van Puls.
 2. Puls verleent aan de klant een gebruiksrecht ten aanzien van de Deliverables dat strookt met een normaal gebruik van de Deliverable binnen de onderneming van de klant, voor diens eigen rekening. Puls draagt geen enkel intellectueel eigendomsrecht over aan de klant, tenzij zulks uitdrukkelijk zou overeengekomen worden. De klant zal geen Deliverables of elementen daarvan kopiëren, analyseren, openbaar maken, distribueren, overmaken aan derden of wijzigen tenzij zulks uitdrukkelijk, voorafgaandelijk en schriftelijk wordt toegestaan door Puls.
 3. Elementen zoals media en teksten die aangeleverd worden door de klant blijven eigendom van de klant. Ten aanzien van die media en teksten verleent de klant aan Puls een gebruiksrecht om het contract tussen partijen uit te voeren.
 4. Onverminderd artikel 8.3, wanneer elementen aangeleverd door Puls of door de klant de rechten van een derde zouden schenden, zullen de partijen ten aanzien van de derde de verdediging opnemen, in onderling overleg en te goeder trouw, met inachtneming van de wederzijde belangen. Wanneer één van de partijen een inbreuk maakt op de rechten van derden, zal zij het recht hebben om zelf te bepalen hoe die inbreuk kan gecorrigeerd worden, weze het door de wijziging of vervanging van de inbreukmakende elementen dan door een overeenkomst met de derde. Deze remedies vormen de enige garantie die terzake geboden wordt.
 5. Wanneer inbreukmakende Deliverables door Puls worden aangeleverd ingevolge een uitdrukkelijk verzoek van de klant, of overeenkomstig zijn specificaties, zal de klant daarvoor zelf verantwoordelijk zijn ten aanzien van derden. Eveneens zal de klant verantwoordelijk zijn wanneer een vordering van een derde rechtstreeks voortvloeit uit: elke wijziging aangebracht door de klant aan de software voorzien door Puls of zijn ondergeschikten, niet toegelaten gebruik of wijzigingen van de software, de tekortkoming van de klant om de door Puls voorgestelde wijzigingen of verbeteringen aan de producten toe te passen.
 6. De partijen erkennen dat zij in de uitvoering van de overeenkomsten tussen de partijen toegang kunnen verkrijgen tot vertrouwelijke informatie van de wederpartij, waaronder begrepen wordt: elke informatie van technische, financiële, strategische of commerciële aard die niet publiek gekend is en waartoe de ontvangende partij alleen toegang heeft kunnen verkrijgen dankzij de contractuele relatie met de wederpartij (hierna “Vertrouwelijke Informatie” genoemd). De partijen erkennen dat zij de Vertrouwelijke Informatie van de wederpartij zullen behandelen zoals zij hun eigen Vertrouwelijke Informatie behandelen, zonder mededeling aan derden, tenzij aan derden op basis van het “need to know” principe, namelijk aan derden die de Vertrouwelijke Informatie moeten kennen omwille van hun betrokkenheid bij de contractuele relatie tussen de partijen. Elke partij zal de Vertrouwelijke Informatie beschermen tegen onrechtmatige toegang door derden door het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen, en zal deze Vertrouwelijke Informatie slechts gebruiken in het kader van de uitvoering van de contractuele relatie, met uitsluiting van elk ander gebruik, tenzij andersluidende en schriftelijke afspraken tussen partijen.

3. Prijzen

 1. De offerteprijzen zijn slechts geldig voor een periode van 30 kalenderdagen. Voor later uit te voeren werken is prijsaanpassing steeds mogelijk. Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.
 2. De in een offerte geschatte prijzen zijn gebaseerd op de specificaties en de overeengekomen omvang (scope) van het project en het aantal uren dat gereserveerd wordt voor het project (zie artikel 15 inzake website development). In geval van aanvullende of wijzigende werkzaamheden zal de dienstverlening plaatsvinden aan de standaardtarieven op time & materials basis.
 3. Recurrente, maandelijkse of jaarlijkse kosten worden maandelijks of jaarlijks gefactureerd vóór de betreffende dienst geleverd wordt, conform wat bepaald is in de betreffende dienstenovereenkomst.
 4. In principe zijn de opgegeven tarieven vast gedurende een periode van één jaar. De prijzen kunnen in de loop van deze periode aangepast worden aan de schommeling van de lonen zoals weergegeven door Agoria, met als referentie het algemene landgemiddelde loon volgens de formule nieuw tarief = oud tarief *{0,2 + 0,8 (actuele Agoria-index) / (basis Agoria-index)}. Een prijsaanpassing is ook mogelijk wanneer stijgende wisselkoersen of andere externe oorzaken de grondstoffen-, software- of onderdelenprijzen met minstens 10% doen stijgen.
 5. Na de periode waarin de prijzen of tarieven vastliggen, vermeld in art. 3.5, kan Puls de tarieven vrij wijzigen; dergelijke tariefwijzigingen worden minimaal 2 maanden voor de inwerkingtreding van de nieuwe prijs of tarief medegedeeld aan de klant. Wanneer de tariefwijziging een prijsverhoging inhoudt is de klant gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen met ingang van het ogenblik dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

4. Betalingsvoorwaarden

 1. De klant dient binnen de 14 kalenderdagen na de verzending van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen contant betaalbaar zonder korting. Elke factuur die niet betaald wordt op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitair schadebeding van 10%, met een minimum van 100 EUR en een maximum van 2.500 EUR, en een interest van 12% op jaarbasis.
 3. Ingeval van klachten betreffende een factuur of de erin vervatte prestaties, zal de klant in elk geval het niet-verworpen gedeelte van de factuur betalen. Het is niet toegelaten om de gefactureerde bedragen te compenseren met bedragen die de klant beweert te claimen op Puls.
 4. Indien een vooruitbetaling werd overeengekomen, is de klant na het ondertekenen van de offerte ertoe gehouden om het voorschot te betalen. Puls houdt zich het recht voor om de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat het overeengekomen voorschot betaald is.
 5. Bij gebrek aan betaling van verschuldigde bedragen is Puls gerechtigd om de levering van diensten en producten op te schorten en reeds gegeven of toekomstige orders of opdrachten stop te zetten, zonder ingebrekestelling noch vergoeding en onder voorbehoud van alle rechten.

5. Uitvoering en Levering

 1. Puls garandeert dat diensten worden uitgevoerd en Deliverables worden geleverd in conformiteit met de overeengekomen specificaties en met inachtneming van de regels van goed vakmanschap. Gebreken – zijnde afwijkingen van de overeengekomen specificaties – kunnen nooit geheel worden uitgesloten; deze worden gecorrigeerd volgens de overeengekomen modaliteiten.
 2. De door Puls uitgevoerde prestaties en Deliverables worden door de klant onderzocht en waar nodig getest, en worden aanvaard overeenkomstig de afgesproken modaliteiten. De aanvaarding zal impliciet of expliciet plaatsvinden voor de verschillende fasen van het werk, vanaf het concept tot de eindoplevering. De aanvaarding dekt enkel de zichtbare Gebreken van het afgeleverde werk.
 3. De klant zal te goeder trouw meewerken aan het proces van aanvaarding. Indien de klant terechte Gebreken aanstipt zullen die in alle redelijkheid zo snel mogelijk worden gecorrigeerd, waarna opnieuw wordt overgegaan tot een aanvaardingsprocedure. Indien de klant aanvullingen of wijzigingen wil aanbrengen aan het geleverde werk, die niet uitdrukkelijk werden overeengekomen als deel van de scope, kunnen deze wijzigingen of aanvullingen worden overeengekomen mits een duidelijk akkoord tussen de partijen over de modaliteiten en de prijs.
 4. Een ingebruikneming van de afgeleverde Deliverable of dienst zonder dat binnen een korte tijdspanne (en uiterlijk binnen tien werkdagen tenzij anders afgesproken) opmerkingen worden gemaakt, impliceert de aanvaarding van het werk.
 5. Tot 2 maanden na de aanvaarding van de uitgevoerde prestaties en Deliverables biedt Puls een garantie voor de gratis correctie van Gebreken, tenzij anders wordt overeengekomen. Na de garantieperiode worden diensten van support en correctie alleen nog geleverd op basis van een overeengekomen support overeenkomst.

6. Termijnen

 1. Alle termijnen die worden opgegeven voor de levering van materiaal of diensten zijn slechts richtinggevend, tenzij deze uitdrukkelijk gegarandeerd worden.

7. Duur

 1. Diensten met een maandelijkse servicekost hebben een duurtijd van 30 kalenderdagen en worden telkens maandelijks stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode bij gebrek aan schriftelijke opzegging door een der partijen ten laatste 8 werkdagen voor het verstrijken van de serviceperiode.
 2. Diensten met een jaarlijkse servicekost hebben een duur van één jaar; de duurtijd wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar bij gebrek aan schriftelijke opzegging ten laatste 8 werkdagen voor het verstrijken van de serviceperiode.
 3. Ingeval van een vroegtijdige beëindiging van een overeenkomst is de klant gehouden tot betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs voor de resterende contractperiode, met een minimum van 500 EUR. Betaalde voorschotten blijven altijd verschuldigd.
 4. Beide partijen kunnen de bijzondere overeenkomst(en) beëindigen per aangetekend schrijven, met onmiddellijk ingang en zonder dat hiervoor een schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij, wanneer:
  • de andere partij een grove contractuele wanprestatie begaat en, na daartoe
   schriftelijk te zijn aangemaand per aangetekende brief, 30 dagen na de
   voormelde aanmaning in gebreke blijft deze wanprestatie te verhelpen.
  • de andere partij zich in staat van faillissement, staking van betaling, stopzetting, liquidatie of beslag op het geheel of deel van de zaak bevindt – of wanneer hiertoe een dreiging bestaat.
 5. Ingeval van beëindiging van een hosting contract tussen de partijen, zal de klant geen recht hebben op het gebruik van de website zoals geconcipieerd door Puls; de klant heeft wel recht op de overhandiging van de data die eigen zijn van de klant.

8. Verplichtingen van de klant

 1. De klant dient erover te waken dat hij zijn wensen en behoeften goed en volledig meedeelt aan Puls. Voor het aangaan van een project en in elke fase ervan moet hij Puls in staat stellen om de dienstverlening vlot en goed uit te voeren, en hij moet daarvoor alle noodzakelijke en nuttige medewerking bieden. Hij zal toegang geven tot alle lokalen en materialen die nodig zijn, zal de nodige gegevens en documentatie mededelen en steeds tijdig zijn goedkeuring geven waar deze nodig of nuttig is. Indien een bepaalde Deliverable of feedback van de klant gedurende meer dan 7 kalenderdagen wordt vertraagd, heeft Puls het recht om de uitvoering van het betreffende project op te schorten gedurende de periode waarin de klant niet aan de verplichtingen voldoet, waarbij Puls de toegewezen resources kan wijden aan een ander project. Indien Puls geen schade heeft geleden door het niet voldoen van de verplichtingen van de klant, kunnen de voor de betreffende maand gereserveerde uren worden overgebracht naar de daaropvolgende maand.
 2. De klant waarborgt en vrijwaart Puls voor de juistheid en volledigheid van alle materiaal en informatie, in welke vorm ook, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door hem aan Puls ter beschikking wordt gesteld, en waarborgt dat het gebruik van dit materiaal en deze informatie geen inbreuk vormt op nationale of internationale regelgeving, noch op de rechten van derden, en vrijwaart Puls tegen elke mogelijke vordering van derden met betrekking tot dit materiaal of deze informatie.
 3. Elke aanwending door de klant van enig materiaal (zoals bv. zoektermen, omschrijvingen of metatags), dat beschermd is door de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, gebeurt onder de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant, en deze vrijwaart Puls tegen elke mogelijke vordering van derden met betrekking tot inbreuken op hun rechten. De klant erkent en aanvaardt dat Puls inzake de rechten van derden geen enkele controlebevoegdheid noch adviesbevoegdheid uitoefent.
 4. De klant zal elke voorgenomen bewerking of aanpassing door de klant of een derde aan de website of tools waarop Puls zijn diensten levert, vooraf aan Puls melden. Bewerkingen door een derde aan een website die ontwikkeld is door Puls, zijn slechts toegelaten na een uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door Puls. De klant aanvaardt en erkent dat de uitvoering en de diensten van Puls ernstig kunnen worden beïnvloed en/of gehinderd worden door aanpassingen en bewerkingen waarvan Puls niet op voorhand werd ingelicht.

9. Wijzigingen, verbeteringen en aanvullingen

 1. Wijzigingen, verbeteringen en aanvullingen van Deliverables en/of de door Puls geleverde prestaties, met het oog op een eigenschap die niet eerder werd overeengekomen binnen de scope van een project, kunnen door de partijen overeengekomen worden, indien een voorgestelde wijziging, verbetering of aanvulling uitdrukkelijk aanvaard wordt. De partijen zullen zulke wijziging, verbetering of aanvulling schriftelijk overeenkomen met inachtneming van de modaliteiten, de impact en de prijs van de overeengekomen wijziging. De partijen kunnen een specifieke change request procedure overeenkomen met het oog op dergelijke wijzigingen of verbeteringen.

10. Aansprakelijkheid

 1. Puls is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering die te wijten zijn aan onvoldoende of foutieve informatie van de klant.
 2. Voor zover Puls voor haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten of leveringen van derden, waarop Puls weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Puls op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit een tekortkoming van deze derde of een verbreking van de relatie door deze
 3. Puls is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schadelijke software code zoals virussen, malware, trojan horses, adware en gelijkaardige code, tenzij Puls ernstig nalatig was in de implementatie van de normale, algemeen toegepaste verdedigingsmiddelen, en de schade kon vermeden worden door de normale verdedigingsmiddelen.
 4. De klant is zich er van bewust dat informatie die via het internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. Puls kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De klant zal zich hiertegen zelf afdoende verzekeren, met afstand van verhaal jegens Puls en vrijwaring van deze laatste in hoofdsom, interesten en kosten.
 5. Puls is niet aansprakelijk voor de inhoud en de rechtmatigheid van het door de klant aangeleverde materiaal dat op de website van de klant is aangebracht. Puls heeft terzake geen onderzoeks- of adviesplicht. Ingeval Puls door een derde of een overheid zou worden aangesproken in verband met zulk materiaal, zal de klant Puls verdedigen en vrijwaren.
 6. Puls is niet verantwoordelijk voor de links die op een website worden aangebracht. De klant zal er zelf voor instaan dat hij de nodige toestemmingen en het recht heeft om links te plaatsen naar externe websites.
 7. De inhoud van de gegevensverspreiding – en publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de klant. Puls wordt niet geacht om deze te controleren, en zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de klant. De klant zal Puls verdedigen en vrijwaren ingeval dergelijke gegevens resulteren in een gerechtelijke actie tegen Puls.
 8. De klant zal Puls vrijwaren voor elke vordering in hoofdsom, interesten en kosten, inclusief kosten van juridische bijstand, aangaande zaken waarvoor de klant zelf moet instaan.
 9. In geval van toerekenbare tekortkoming in de naleving van de overeenkomst of enige andere onrechtmatige daad of nalatigheid is Puls slechts aansprakelijk voor de gecumuleerde schade die in de loop van een kalenderjaar wordt veroorzaakt ten belope van de aan de klant gefactureerde bedragen over het kalenderjaar waarin de inbreuk plaatsvindt. Bovendien is Puls slechts aansprakelijk voor directe schade voortvloeiend uit enige tekortkoming of nalatigheid, met uitsluiting van indirecte schade zoals gevolgschade, vorderingen van derden, gederfde winst, verloren opportuniteiten, imagoverlies.
 10. De partijen zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen in geval van overmacht, d.w.z. een onvoorziene gebeurtenis buiten de wil van de partijen die de naleving van de verbintenis redelijkerwijze onmogelijk maakt of onredelijk verzwaart. Ingeval een overmachtssituatie gedurende 40 dagen aanhoudt, heeft elke partij het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder schadevergoeding.

11. Klachten

 1. Eventuele klachten moeten aan Puls per aangetekende brief worden medegedeeld binnen de 8 kalenderdagen na levering of hernieuwing van de diensten van Puls. De klacht moet voldoende duidelijk worden omschreven zodat Puls op een duidelijke en volledige wijze kennis kan nemen van de aangehaalde problemen. Laattijdige en/of niet gedetailleerde protesten zullen niet aanvaard worden.

12. Bescherming van persoonsgegevens

 1. De klant doet een beroep op Puls voor het verwerken van persoonsgegevens met als doel:
  • het verlenen van de dienst zoals omschreven op de website van Puls,
  • het nemen van de gepaste technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen (waaronder onder andere begrepen pseudonimisatie, anonimisatie, encryptie, updates en verbeteringen),
  • het waarborgen en handhaven van de rechten en legitieme belangen van Puls, evenals voor het verdedigen van zichzelf tegen (a) een vordering; of (b) tegen een verzoek, onderzoek of klacht van een bevoegde toezichthoudende autoriteit of (c) in een gerechtelijke procedure,
  • te voldoen aan een legitiem verzoek vanwege een bevoegde gerechtelijke autoriteit of overheidsdienst. In dat geval zal Puls het verzoek zo spoedig mogelijk doorgeven aan de klant, tenzij Puls daartoe verhinderd is door de wet of door de bevoegde gerechtelijke autoriteit of overheidsdienst.
 2. De persoonsgegevens die door Puls bij het verlenen van de dienst verwerkt kunnen worden zijn o.a. de naam en adres van werknemers, handelsvertegenwoordigers of andere zelfstandige medewerkers van de klant, of diens klanten.
 3. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van deze persoonsgegevens rust bij de klant, die het doel en de middelen bepaalt en die voor deze verwerkingen onderworpen is aan de verplichtingen opgelegd aan de verantwoordelijke voor de verwerking door toepasselijke wetgeving op vlak van gegevensbescherming, namelijk de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (WVP) ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
 4. Op basis van de WVP wordt aan de betrokkene een aantal rechten toegekend, waaronder een recht op informatie. Het zal aan de klant toekomen om aan de informatieverplichtingen en de overige rechten gepaste uitvoering te geven. De partijen zullen evenwel, binnen hun respectievelijke rollen, alle redelijke medewerking en bijstand verlenen die nodig is voor partijen om hun verplichtingen na te leven. Puls zal de klant op de hoogte stellen van verzoeken die zij krijgt van de bevoegde toezichthoudende autoriteit, alsook van betrokkenen, zonder te antwoorden op die verzoeken. Puls behoudt zich eveneens het recht voor om een redelijke administratieve vergoeding aan te rekenen die proportioneel is met de inspanningen om dergelijke bijstand aan de klant te verlenen. Dergelijke vergoeding zal op voorhand worden gecommuniceerd.
 5. Puls zal persoonsgegevens slechts verwerken op schriftelijke instructie van de klant, en zal deze instructies nauwgezet doorgeven aan eventuele sub-verwerkers. De klant geeft hierbij de schriftelijke instructie aan Puls, desgevallend aan de sub-verwerker, om de persoonsgegevens overeenkomstig deze overeenkomst te verwerken. Puls zal de sub-verwerker aan dezelfde verplichtingen onderwerpen overeenkomstig deze overeenkomst.
 6. De klant geeft hierbij algemene schriftelijke toestemming aan Puls om een nieuwe of andere sub-verwerker in dienst te nemen. De klant zal hiervan worden ingelicht via de website van Puls (https://puls.be/partners). De klant kan hier bezwaar tegen maken uiterlijk binnen tien dagen na publicatie van de nieuwe of andere sub-verwerker op de website van Puls. Als de klant zich niet binnen deze termijn verzet door middel van schriftelijke kennisgeving aan Puls, wordt de klant geacht akkoord te gaan met de wijziging van een sub-verwerker. Als de klant zich wel binnen deze termijn verzet, dan zullen de partijen met elkaar te goeder trouw overleggen om tot een oplossing te komen. Als er geen oplossing kan worden bereikt, heeft elke partij het recht om de overeenkomst met schriftelijke kennisgeving te beëindigen.
 7. Persoonsgegevens zullen in het kader van deze overeenkomst niet worden doorgegeven buiten de EU, tenzij na uitdrukkelijke instructie van de klant. Persoonsgegevens kunnen wel worden doorgegeven aan:
  • daartoe gemachtigde derden op basis van een wettelijke of rechterlijke verplichting of een verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten, ook als die buiten de EU gevestigd zijn,
  • enige derde in het kader van een eventuele fusie met, overname van/door of afsplitsing door die derde, ook als die derde buiten de Europese Unie gevestigd is.
 8. De partijen verklaren alle passende technische en organisatorische maatregelen te hebben genomen om, gelet op het risico en de kosten, een gepast niveau van veiligheid van de persoonsgegevens in verhouding met de risico’s te waarborgen. Partijen waarborgen eveneens dat de personen die gemachtigd zijn persoonsgegevens te verwerken ertoe verbonden zijn om de vertrouwelijkheid in acht te nemen.
 9. Bij een beëindiging van de diensten van Puls zullen de persoonsgegevens van betrokkenen, naar keuze van de klant, verwijderd of terugbezorgd worden aan de klant. Puls zal in dat geval alle bestaande kopieën van persoonsgegevens verwijderen, tenzij Puls verplicht is deze kopieën te bewaren ingevolge een wettelijke of reglementaire bepaling, of indien een gerechtelijke of administratieve beslissing Puls verhindert om deze kopieën te verwijderen.
 10. Van zodra Puls kennis heeft van een datalek, zal zij de klant daarvan onverwijld op de hoogte stellen, behoudens andersluidende toepasselijke wetgeving. De klant zal verantwoordelijk zijn om de betrokkenen en de bevoegde toezichthoudende autoriteit hieromtrent tijdig inlichten, wanneer dat vereist is door de toepasselijke wetgeving.
 11. De partijen erkennen dat de niet-nakoming door één partij van diens verplichtingen voortvloeiende uit dit artikel haar aansprakelijkheid in het gedrang brengt ten aanzien van de andere partij en de betrokkenen. Indien één van de partijen haar verplichtingen op grond van dit artikel niet nakomt, zal zij gehouden zijn de andere partij te vrijwaren en schadeloos te stellen voor schade die de andere partij lijdt als gevolg van een vordering tot schadevergoeding vanwege een betrokkene of een bevoegde toezichthoudende autoriteit. De aansprakelijkheid van Puls ten aanzien van de klant is echter beperkt tot 100 EUR per schadegeval.
 12. De verplichtingen van dit artikel zullen blijven voortbestaan tot en met twintig (20) jaar na de beëindiging van deze overeenkomst, tenzij Puls geen toegang meer heeft tot de persoonsgegevens van de klant. In het laatste geval beëindigen de verplichtingen van Puls op het moment dat Puls geen toegang meer heeft tot die persoonsgegevens.
 13. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens op onze website, consulteer onze privacy policy op https://puls.be/privacy

13. Varia

 1. Indien en voor zover dit nuttig of nodig kan zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heeft Puls het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde, al dan niet in onderaanneming.
 2. De beide partijen erkennen onderling e-mail of faxverkeer als een wettelijk bewijsmiddel voor hun afspraken en kennisgevingen.

14. Bijzondere voorwaarden voor hosting

 1. Puls zal slechts verantwoordelijk zijn voor hosting services en relaties met ISP’s indien zulks uitdrukkelijk werd overeengekomen. Hostingdiensten worden geleverd aan de overeengekomen modaliteiten. De hostingdienst wordt geleverd door een derde partij overeenkomstig de prestaties en de modaliteiten die de derde partij aanbiedt.

15. Bijzondere voorwaarden voor website development

 1. De dienstverlening aangaande website development wordt overeengekomen op maandbasis. De offerte is gebaseerd op een planning met een aantal gereserveerde uren. Deze gereserveerde uren worden overeenkomstig de offerte betaald bij de aanvang van de betreffende maand. Zowel de planning als de prijs van de offerte zijn een raming van de tijdbesteding die nodig wordt geacht voor het betreffende project. Indien meer uren moeten gepresteerd worden dan is een vergoeding verschuldigd op time & materials basis aan het standaard tarief.

16. Support

 1. Support wordt buiten de garantieperiode geboden overeenkomstig de bepalingen van de offerte.
 2. Klanten die beschikken over een pakket krijgen voorrang wanneer support noodzakelijk is, wanneer er nog gereserveerde uren ter beschikking zijn voor de betreffende maand. In dat geval zullen de bestede uren worden afgenomen van de gereserveerde uren. Indien er geen gereserveerde uren ter beschikking staan, geldt het standaard uurtarief.
 3. SPOC voor de support is dhr. Michiel Van Laere of een toegewezen project manager; van de zijde van de klant is dit de project manager tenzij anders wordt aangegeven.
 4. Ingeval garantie of support wordt geboden voor de correctie van de website die niet door Puls wordt gehost, dan kan dit slechts plaatsvinden mits volgende voorwaarden :
  • Indien extra werktijd nodig is om de website online te zetten (omdat de werkwijze van de hosting provider niet a priori gekend is), dan wordt deze werktijd verrekend.
  • Puls moet een permanente toegang hebben tot de gehoste website (ftp en databank) gedurende de looptijd van de support of de garantie. Puls aanvaardt niet dat herhaaldelijk aan de klant nieuwe login gegevens moeten gevraagd worden om diensten te verlenen.
  • Gedurende de looptijd van de garantie of de support mogen er geen wijzigingen gebeuren door derden aan de code noch aan het databank model. Puls neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die wordt aangebracht door derden.
  • Puls is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen van compatibiliteit met de hosting provider, zoals mogelijke conflicten tussen software versies of onbeschikbaarheid van technologieën die Puls gebruikt.

17. Bevoegdheid en toepasselijk recht

 1. De overeenkomsten tussen Puls en de klant worden beheerst door het Belgisch
 2. Geschillen betreffende de uitlegging of uitvoering van de overeenkomsten tussen Puls en de klant worden exclusief voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waaronder Sint-Niklaas ressorteert.